Familienverein Julius Lampe

Lampe Belicht, jaargang 2000, nummer 2

Door toezending vanuit diverse takken van onze familie van stukken die men belangrijk vindt voor behoud voor het nageslacht, begint ons archief langzamerhand gestalte te krijgen.

In deze rubriek zullen wij dan ook regelmatig iets publiceren van hetgeen er zoal in het archief aanwezig is. Dit keer enige documenten die gaan over de “Familienverein Julius Lampe”.

Ter introductie eerst iets over Julius Lampe V.50 (1845 – 1903). Hij was de tweede zoon van Johannes Benedictus Lampe en Maria Amalia Stockmann. Hij nam het vaandel van zijn vader en oudste broer over als firmant van Gebr. Lampe te Sneek. Onder zijn leiding begon de expansie van Gebr. Lampe naar de andere kant van de Zuiderzee, naar Amsterdam en verder. Hij verhuisde zelf in 1895 naar Den Haag. Hij behoorde tot de eerste groep Lampe's die zich tot Nederlander lieten naturaliseren. 

Julius heeft twee huwelijken gehad. Zijn eerste vrouw Maria Boecker overleed na een huwelijk van nog geen 3 jaar in 1874 in hun geboortplaats Mettingen op de leeftijd van 24 jaar. Dat huwelijk had twee kinderen, maar die stierven in hetzelfde jaar als hun moeder, Paula was nog geen 2 jaar en Hubert stierf als pasgeboren baby.

200002_Julius_en_Maria_Lampe_-_Flottow.png

Een jaar later hertrouwde Julius met Theresia Maria Flottow, die hem 10 kinderen gaf, waarvan één, Juliana Regina, ook zeer vroeg overleed.
Die 9 kinderen die de volwassen leeftijd bereikten zijn de volgende, in de volgorde van geboorte:

1. Robert Lampe VI.60 (1876 – 1939)
2. Paul Lampe VI.61 (1878 – 1955)
3. Clara Lampe VI.62 (1879 – 1961)
4. Max Lampe VI.63 (1880 – 1944)
5. Anna Lampe VI. 64 (1882 – 1968)
6. Maria Lampe VI.65 (1883 – 1920)
7. Ludger Lampe VI.66 (1885 – 1952)
8. Franz Lampe VI.68 (1888 – 1954)
9. Minka Lampe VI.69 (1891 – 1978)

Van de zonen van Julius Lampe en Maria Flottow hebben Paul en Franz kinderen gekregen. Paul had één zoon Ernst VII.93 die geen nazaten heeft. Franz kreeg drie zonen: Ebo VII.94, Guido VII.96 en Hans VII.97. Van de zonen van Ebo zijn ons nazaten bekend tot in de 9de generatie. Guido heeft nazaten t/m de 8ste generatie. Ook Hans heeft nazaten t/m de 8ste generatie.

Dus tot op de dag van vandaag leven de nazaten van Julius en Maria voort.

Een "Familienverein"

In 1928 vatte de 9 kinderen van Julius en Maria, gesteund door de aangetrouwden, het plan op een familievereniging op te richten. Deze “Familienverein Julius Lampe”gaf in de jaren tussen 1929 en 1939 één keer per jaar een “Zeitschrift” uit dat gedrukt werd bij “Handels Druckerei A. Fromm in Osnabrück”.

In ons archief bevinden zich de volgende afleveringen:

 • Nummer 1 / december 1929
 •  
 • Nummer 3 / 1931 Het “Julius und Maria Lampe Gedächtnis Nummer”
 • Nummers 4 en 5 / 1932 en 1933
 • Nummer 6 / 1934 “100 Jahre Firma Gebr. Lampe”
 • Nummers 7, 8, 9,10 en11 / 1935 t/m 1939


Nummer 2 ontbreekt, heeft iemand nog een exemplaar (?) Opsporing verzocht (!)

 

Hiernaast is afgebeeld het omslag van nummer 7 uit 1935. Een mooi ontworpen familiewapen, maar wat is de historie?

In het eerste nummer, dat van 1929, vinden wij een artikel over het ontstaan van de vereniging. Hieronder de vertaling in het Nederlands.

De eerste familiedag


Tijdens het feest ter gelegenheid van de eerste heilige Communie van Albert Brickwedde op 18-3-1928 (zoon van de jongste dochter Minka en August Brickwedde, redactie) , waarbij veel familieleden aanwezig waren, ontstond het eerste initiatief om een familievereniging van de nakomelingen van het geslacht Julius Lampe op te richten. Ludger Lampe nodigde de volwassen familieleden met hun partners uit in Utrecht om daar de familievereniging op te richten en zo vond op 8,9 en 10 september 1928 de eerste familiebijeenkomst plaats in Utrecht.

Aan de uitnodiging hadden de volgende personen gehoor gegeven: Robert Lampe uit Dortmund, Paul Lampe en Erna Lampe – Timmermans uit Amsterdam, Clara Voss – Lampe uit Laren, Wolbert Schweers en Anna Schweers – Lampe uit Osnabrück, Ludger Lampe uit Utrecht, Franz Lampe en Grethe Lampe – Hövel uit Amsterdam, August Brickwedde en Minka Brickwedde – Lampe.

De familieleden die van buiten kwamen logeerden in het Hotel Des Pays Bas. De avond tevoren, zaterdagavond 8 september, toen alleen nog de echtparen Schweers en Brickwedde aanwezig waren, werd doorgebracht in het huis van Ludger Lampe. Op zondag 9 september vanaf 11:00 uur verzamelden alle bovengenoemde personen zich in het huis van Ludger waarna om 13:00 uur gemeenschappelijk de lunch werd gebruikt in het Hotel Des Pays Bas. Na de lunch werd een hele mooie autotocht gemaakt naar Doorn om daar een bezoek te brengen aan het huis van de voormalige keizer.

Van 18:00 tot 19:30 uur vond bij Ludger thuis het beraad plaats over de oprichting van de Familievereniging, die tot de oprichting, het schrijven van de statuten en het kiezen van het bestuur leidde. Daarna begon er om 20:00 uur in het Hotel Des Pays Bas een feestelijk diner waar Paul Lampe een begroetingsrede hield en Wolbert Schweers gastheer Ludger Lampe bedankte voor zijn gastheerschap. Menig glas champagne en wijn werd gedronken op het groeien, bloeien en gedijen van de nieuwe vereniging.

Paul Lampe toonde met zijn filmprojector zelfgemaakte opnamen uit Holland en Zwitserland waarop ook veel familieleden te zien waren. Deze werden met belangstelling bekeken. Ook heeft hij tijdens de familiedag verschillende opnamen gemaakt in Utrecht en Doorn die tijdens volgende familiedagen steeds getoond zullen worden wat in ieder geval voor de deelnemers steeds een mooie herinnering zal zijn en aan de nakomelingen een gelegenheid biedt om hun voorouders op film te zien.

Dit gezellige samenzijn duurde tot 02:00 uur in de nacht en na een welverdiende nachtrust troffen zij elkaar weer op maandag 10 september voor een gemeenschappelijk ontbijt. De eerste familiedag was hermee beëindigd.

Een deel van degenen die van buiten kwamen reisden af naar huis en de anderen gingen naar Amsterdam om daar nog een dag met kennissen door te brengen. Aan deze eerste familiedag zullen alle deelnemers mooie herinneringen overhouden.

Moge de volgende familiedagen net zo mooi en gezellig verlopen.

Br. (Brickwedde, redactie)

Statuten en bestuur

200002_Familienverein_bestuur.pngIn ons archief zijn ook de statuten d.d. 8 september 1929 aanwezig van de “Familienverein Julius Lampe”. Hieronder vindt u de belangrijkste paragrafen in het Nederlands van die tijd.


Paragraaf 1

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. Een engere aaneensluiting der directe nakomelingen uit het huwelijk van Julius Lampe en Maria Flottow, met hunne aangetrouwden, ter bevordering van den familiezin.
 2. Het opstellen en bijhouden van de stamboom.
 3. De ondersteuning van onschuldig in nood geraakte familieleden.
 4. Het onderhouden van het familiegraf Julius Lampe

Paragraaf 2

Teneinde dit doel te bereiken zal er ieder jaar een familiedag gehouden worden. Deze familiedag vindt afwisselend in Duitsland en Holland plaats. De Duitsche leden beslissen waar in Duitsland, de Nederlandsche waar in Nederland, de familiedag gehouden wordt. Zooveel mogelijk zal deze familiedag op een der eerste Zondagen in September gehouden worden. De uitnoodigingen worden minstens zes weken voor de familiedag door de secretaris verzonden. Op iedere familiedag wordt een ledenvergadering gehouden die over alle verenigingsaangelegenheden door volstrekte meerderheid van stemmen beslist, in zooverre niet anders in de statuten is opgenomen. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter. Voorstellen voor deze vergadering moeten voor de eerst Juli van dat jaar bij het bestuur ingediend worden. Voor de overleden familieleden zal in de eerste helft van September een Heilige Mis opgedragen worden.

En paragraaf 5 geeft aan dat:
Het bestuur bestaat:
1. uit den voorzitter
2. uit den secretaris en penningmeester
3. uit drie medebestuursleden (in het Duits: “Beisitzer”, redactie)

En verder:

Het bestuur wordt in de ledenvergadering op de jaarlijkse familiedag opnieuw gekozen, allen zijn herkiesbaar. Volstrekte meerderheid der stemmen beslist. Bij staking van de stemmen besluit de voorzitter of het lot. Er kan afstemming door briefjes gevorderd worden. Het bestuur leidt de zaken der vereeniging. Over de vereenigingsgelden tot een bedrag van RM 100,00 kan het bestuur jaarlijksch eenmaal zelfstandig beschikken. Over uitgave van grootere sommen beslist de ledenvergadering der familiedag door volstrekte meerderheid van stemmen.

Het bestuur zoals dat ging functioneren staat hierboven afgebeeld.

Vragen voor u

We hebben nog een aantal vragen aan de lezer van deze Lampe Belicht.

 1. Heeft iemand van u het nummer 2 / uitgave 1930 van het “Zeitschrift” nog in zijn bezit en zou u dat willen afstaan aan ons archief?
 2. Kent iemand van u de historie van het wapen wat is afgebeeld op de nummers 7 t/m 11?
 3. Wie van u kan ons vertellen wat er ná 1939 met deze familievereniging is gebeurd? Zijn er nog bijeenkomsten geweest of is de vereniging opgeheven?

Hopelijk kunnen wij in de volgende aflevering van Lampe Belicht een vervolg op dit artikel schrijven.

Voor meer informatie over dit onderwerp leze men de afleveringen van Lampe Belicht juni 2001 en Lampe Belicht december 2001.