Van het bestuur

Lampe Belicht, jaargang 2001, nummer 2

Volgende

Wijzigings- en aanvullingspagina's voor het registratieboek

200101 van het bestuur 1.pngIedereen die in het bezit is van een Registratieboek ontvangt gelijktijdig met deze Lampe Belicht de jaarlijkse set wijzigings- en aanvullingspagina's.

Wijzigingspagina's
U vervangt in uw boek het bestaande paginanummer ddor de nieuwe pagina uit de nu ontvangen set  wijzigingspagina's. Gooi de oude pagina's weg om verwarring te voorkomen.

Aanvullingspagina's
Dit zijn nieuwe pagina's. Kijk naar het paginanummer en voeg ze toe aan uw boek op de daarvoor bestemde plaats.

Uw registratieboek is nu weer helemaal up-to-date!

Stand van zaken donateursactie

200101 van het bestuur.pngGelijktijdig met de laatste Lampe belicht (oplage 150 exemplaren) hebben we u weer de jaarlijkse acceptgiro gestuurd met het verzoek ons een vrijwillige bijdrage te sturen ter dekking van de kosten die wij jaarlijks maken ten behoeve van het werk van onze Stichting.

Op dit moment hebben 92 familieleden gereageerd en gezamenlijk een bedrag overgemaakt van ƒ 4.585,00 . Wij waarderen dit enorm. Het tekort op onze bankrekening, ontstaan door de nieuwe uitgave van het registratieboek en de daarbij behorende Namenlijst, is daarmee aardig geslonken.

Heeft u nog niet gereageerd en wilt u dit wél doen, maar bent u bijvoorbeeld de acceptgiro kwijtgeraakt, dan kunt u altijd rechtstreeks een bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer. Het nummer is 36.73.29.719 ten name van Stichting Genealogie Jacobus Lampe te Terherne. Vermeld in dit geval even dat het betreft de “donatie 2001”.

Alvast heel hartelijk bedankt.

Familiereünie

200101 van het bestuur 2.pngOp de enquête om de belangstelling te peilen voor het organiseren van een familiedag in het voorjaar van 2002 hebben slechts 12 familieleden gereageerd met een totale aanmelding van 22 personen.

Helaas is dit aantal véél te weinig om een dergelijk evenement te organiseren en wij moeten u dan ook jammer genoeg meedelen dat wij op dit moment het organiseren van een familiedag uit ons programma hebben geschrapt.

Het bestuur.