Van het bestuur

Lampe Belicht, jaargang 2000, nummer 2

Volgende

2000-01 Carl Lampe.pngAfscheid van Carl Lampe

Tijdens onze laatste bestuursvergadering heeft ons bestuurslid Carl Lampe VIII.73 te kennen gegeven om zijn functie als bestuurslid te willen beëindigen. Voor het bestuur van de Stichting is het natuurlijk jammer een bestuurslid van het eerste uur te moeten missen, maar zijn besluit kunnen wij uiteraard alleen maar respecteren.

Carl heeft een druk sociaal leven naast zijn baan en gezin en na 9 jaar bestuurswerk vragen andere prioriteiten de aandacht.

Carl was gedurende de jaren dat hij voor de Stichting heeft gewerkt een pionier op het gebied van computers en heeft veel tijd besteed aan het introduceren van dat gereedschap in ons werk als bestuurders en als genealogen. Hij heeft heel veel bijgedragen aan de inhoud van het familieblad “Lampe Belicht” en dit familieblad is al jaren onder zijn scan-, type- en layoutwerk tot stand gekomen.

Als bestuur zijn wij dankbaar voor de wijze waarop hij al die jaren zijn aandeel heeft geleverd en gelukkig heeft hij toegezegd dat wij nog steeds een beroep kunnen doen op zijn ervaringen.

Carl, hartelijk bedankt voor al jouw bijdragen aan onze Stichting!

2000-01 Petra Rijkers – Lampe.pngEen nieuw bestuurlid

(door Petra Rijkers – Lampe IX.91)

Een nieuwe uitgave van Lampe Belicht en een nieuw bestuurslid; het is een mooie aanleiding mijzelf even aan u voor te stellen. Ik ben een kleindochter van Jos Lampe VII.91) en u zult begrijpen dat het stamboomonderzoek, de familiefoto's en alle overige items, die inmiddels zorgvuldig in het archief zijn opgeslagen een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek zijn geweest.

Raak je daardoor automatisch bij de genealogie betrokken? Nee, volgens mij niet. Ik heb geen banden met de textiel en mijn persoonlijke herinnering aan de Lampe-winkels is de verbaasde blik van de verkoopster en vervolgens de beleefde manier waarop ik als zestienjarige behandeld werd toen ik een cheque uitschreef om een bloes te betalen.

Voor mij is de genealogie van onze familie een mogelijkheid om verleden en heden aan elkaar te knopen. Ik ben 33 jaar en opgegroeid en opgeleid in een wereld die zich vooruit haast. Nieuwe computertoepassingen thuis en op het werk, vakkennis en vaardigheden die bijgespijkerd moeten worden, veranderingen van baan of werkomstandigheden, het zal voor generatiegenoten heel herkenbaar zijn.

De blik op de toekomst is noodzakelijk, maar dat wil voor mij niet zeggen dat de blik op het verleden automatisch verschoven moet worden tot ná de pensionering. Ik vind het prachtig dat wij in ons familiearchief ons moderne paspoort kunnen vergelijken met het paspoort van een familielid ruim 200 jaar geleden. De moderne boekhouders in de familie kunnen zich verwonderen over het schoonschrift in de eerste kasboeken van de firma. De huidige V&D- of Albert Heijn-zaterdaghulpen kunnen nalezen wat er dertig jaar geleden van een verkoopster in een Lampe-zaak werd verwacht. Hoeveel mensen hebben zo'n uitgebreide stamboom en foto's van betovergrootouders beschikbaar?

Ik vind het de moeite waard dat dit in stand gehouden wordt en uiteraard met uw bijdragen die gegevens uit te breiden voor volgende generaties.

Registratieboek

(door Mary Lampe VIII.70)

2000-01 Registratieboek.pngNa de verschijning in 1993 van ons losbladig boek met de fraaie titel: “Genealogie Familie Lampe van 1691 tot heden”, kortweg het “Registrstieboek” genoemd, zijn alle bezitters van dat boek er inmiddels aan gewend dat zij aan het eind van het jaar een set wisselpagina's krijgen. Immers ieder jaar vinden er wel weer de nodige mutaties plaats zoals geboorten, overledenen, huwelijken en zo voort en het losbladig systeem geeft de mogelijkheid het boek steeds up-to-date te houden.

Dit jaar wijken we voor één keer af van deze traditie omdat u eind dit jaar óf in de loop van volgend jaar een complete nieuwe inhoud zult ontvangen.

Hiervoor zijn twee redenen, te weten:

  1. Na lang speuren is het ons gelukt wat meer te weten te komen over de gegevens rond en vóór Jacobus I.2, onze stamvader. Bestudering van kopieën van microfiches van de Evangelische kerkboeken in Recke 1685 – 1742 en mettingen 1679 – 1777 hebben opgeleverd dat wij inmiddels gegevens hebben over de ouders van Jacobus en zijn verder broers en zusters en hun nakomelingen. Deze gegevens hebben wij in het Registratieboek verwerkt met gevolg dat aan het begin 10 pagina's zijn toegevoegd. De nieuwe gegevens hebben alleen betrekking op de generaties I t/m II. Vanaf de IVe generatie komen er geen nieuwe gegevens bij daar vanaf de IIIe generaie bij ons géén nakomelingen meer beklend zijn. Dus Jacobus is tot nu toe nog steeds onze stamvader!
     
  2. Het huidige Registratieboek is gemaakt in een versie van WordPerfect die niet meer algemeen gebruikt wordt. Vandaar dat het bestuur besloten heeft om het boek over te zetten in het meer gangbare format van Word. An deze gelegenheid maken wij dan tevens gebruik om enkele onvolkomenheden zoals generatiegetallen met toevoegingen A en B en de nummering van de Lampe moederpagina's aan te passen. Ook hebben wij door ervsingen in het verleden, geleerd dat er tussen de generaties meer paginaruimte gecreeërd moet worden om toekomstige toevoegingen makkelijker in te passen.

2000-01 computerwerk.pngAl deze aanpassingen betekenen onder andere dat alle paginanummers veranderd zijn, dit om te bereiken dat vanaf nu ook iedereen écht een eigen uniek generatiegetal heeft. De toevoegingen A en B zijn verdwenen.

Zoals bekend, is de eerste uitgave van het registratieboek verschenen in 1993. Het omvatte toen 1.430 namen. Het nieuwe boek is inmiddels gereed en voor de stastistici onder ons is het wellicht leuk om te weten dat er in dit boek de volgende aantallen namen zijn vermeld:

  • 725 geboren Lampe's, waarvan 359 mannen en 366 vrouwen;
  • 376 Lampe moederkinderen, waarvan 205 mannen en 171 vrouwen;
  • 388 ingehuwden/partners van geboren Lampe's;
  • 180 ingehuwden met Lampe moederkinderen.

In totaal staan er dus – per ultimo 2000 – 1.669 namen geregistreerd in het Registratieboek.

Inmiddels zijn er 126 familieleden die het registratieboek bezitten. U zult begrijpen dat het produceren en toezenden aan eenieder van de nieuwe inhoud plus bijbehorende naamlijst nogal wat geld kost. Op dit moment zijn we dan ook volop bezig na te gaan wat het hiervoor benodigde geldbedrag is. Afhankelijk daarvan wordt besloten of wij financieel in staat zijn dit jaar het boek nog opnieuw uit te geven of dat wij daarmee moeten wachten tot de donatie ronde van het jaar 2001!

Donaties

Alhoewel dit jaar, een fantastisch bedrag aan donaties is binnengekomen, het hoogste tot nu toe, zijn er toch diverse onder u die nog geen gebruik hebben gemaakt van de in dit voorjaar toegestuurde acceptgiro. Aan deze mensen willen wij dan ook zeggen: “Draagt u onze Stichting een warm hart toe, wilt u ook haar werkzaamheden ondersteunen en had u zich toch al voorgenomen om een donatie te doen, doe dat het dan nog dít jaar!”

Wanneer U de acceptgiro niet meer heeft dan kunt u uw donatie voor het jaar 2000 ook overmaken naar onze bankrekening 36.73.29.719 t.n.v. Stichting Genealogie Jacobus Lampe te Terherne.

En …....... wanneer u nog geen Registratieboek heeft, maar er nu toch maar een wilt bestellen, maak dan gebruik van de bestelbon die aan het eind van deze Lampe Belicht aantreft. U ontvangt dan een exemplaar van de geheel vernieuwde uitgave.

Uw e-mailadres.

Inmiddels wordt hoe langer hoe duidelijker dat het doorgeven van gegevens via de e-mail steeds efficiënter wordt. Hierbij doen wij dan ook een dringend beroep op u allen om, indien u er een heeft, uw e-mailadres door te geven aan ons secretariaat. Dat doet u door ons een e-mail te sturen.

Vergeet niet uw generatiegetal in die e-mail te vermelden. Kijk daarvoor op de adressticker van Uw Lampe Belicht of kijk in uw Registratieboek. Op deze wijze kunnen wij snel contact met u opnemen wanneer wij aanvullende gegevens nodig hebben over geboorten, overledenen, huwelijken en zo voort.

Correspondenten op afstand

Wilt u een keer een bijdrage levern aan Lampe Belicht? Kent u nog een leuke familiegeschiedenis of anekdote? Kent u een familielid die op bijzonder wijze in het nieuws is gekomen? Heeft u een idee voor een onderwerp waaraan aandacht moet worden besteed? Aarzal niet en stuur ons uw verhaal. Dit kan per e-mail en uiteraard per post.

Hand- en spandiensten

In de laatse Lampe Belicht hebben wij een oproep gedaan voor mensen die geïnteresseerd zijn om hand- en spandiensten te leveren teneinde het bestuur bij te staan op het gebied van diverse deeltaken. Inmiddels hebben wij reacties ontvangen op het gebied van klein vertaalwerk in het Duits, onderzoek naar genealogisch gegevens en hulp bij computeraangelegenheden.

Wij zijn uiteraard blij met deze eerste reacties!

Maar helaas …... niemand heeft zich nog gemeld voor het organiseren van een familiedag. Vandaar dat wij deze oproep nog een keer herhalen.

Familiedag

De eerste familiedag in 1995, was een groot succes en wij krijgen regelmatig van diiverse kanten vragen wanneer er weer zo'n dag komt. Wij als bestuur vinden dat zo'n evenement één keer in de 5 jaar georganiseerd zou moeten worden. Wij kunnen dat in onze huidige samenstelling echter niet alleen en hebben daar 2 of 3 personen bij nodig die ons kunnen helpen met de organisatie.

Wij kunnen ons voorstellen dat, wanneer je zo'n oproep leest, denkt: 'Ik vind het wel leuk en wil daar best wel wat tijd in steken, maar ik heb er geen zin in om dat helemaal in mijn eentje te doen.” Nou, uit bovenstaande blijkt dat dát ook beslist niet de bedoeling is. Wij hopen er eigenlijk op dat zich meerdere mensen melden zodat wij als bestuur die mensen met elkaar in contact kunnen bregen om zó, samen met een lid van het bestuur een commissie te kunnen samenstellen die dan een dergelijke familiedag gaat organiseren.

Dus …... denk nog eens na en neem eventueel eerst even contact op met Mary Lampe (secretariaat) voor verder informatie.

Het bestuur